Profesní zaměření


Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní služby v celém rozsahu právního řádu České republiky, zahrnující všechny aspekty podnikání a občanského práva, právní poradenství v různých oblastech práva, přípravu a sepisování smluv, podání a dalších právních listin, předcházení sporům a jejich mimosoudní řešení, zastupování před soudy, rozhodčími orgány a státními institucemi a další právní služby – to vše především v následujících právních odvětvích:

Občanské právo:

 • kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi (kupní, darovací a zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, návrhy na vklad do katastru nemovitostí)
 • sepisování nájemních a podnájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • sepisování kupních a darovacích smluv na movité věci (tj. vč. motorových vozidel)
 • rodinné právo (úprava poměrů k nezletilým dětem, rozvody, majetková práva manželů, vypořádání společného jmění manželů)
 • ochrana spotřebitele
 • zastupování před soudy a jinými orgány (katastrální úřady atd.) ve všech stádiích řízení
 • zastupování před jednání s protistranou
 • ochrana nájemníků a pronajímatelů (byty a nebytové prostory)
 • náhrada škody

Obchodní právo:

Právo obchodních společností

 • zakládání obchodních společností
 • obchodní rejstřík a řízení před ním
 • změny a transformace společností
 • převody obchodních podílů

Smluvní právo
 • vypracování a posuzování veškerých obchodních smluv
Obchodní spory
 • zastupování při obchodních sporech – jejich řešení mimosoudní cestou
 • podávání žalob
 • zastupování při řízeních před soudy a jinými institucemi
Insolvenční právo:
 • podávání přihlášek věřitelů
 • zastupování věřitelů a úpadců v insolvenčním řízení
Pracovní právo:
 • příprava veškerých dokumentů vyplývajících z pracovně-právních vztahů
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru
 • náhrada škody
 • vypracování vnitřních směrnic a pracovních řádů
 • zastupování stran (zaměstnanců a zaměstnavatelů) při jednání s protistranou, před soudy a orgány státní správy

Správní právo:

 • zastupování obcí
 • stavební řízení
 • správní žaloby
 • zastupování před orgány státní správy
 • zastupování před soudy

Ústavní právo:

 • vypracování ústavní stížnosti
 • zastupování před Ústavním soudem ČR
Adresa:
Purkyňova 10
301 00 Plzeň

Telefon:
+420 377 221 026


E-mail:

sekretariat@akveber.cz


Copyright © 2019 TBO s.r.o.